RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest BOXMET LTD. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (58-250 Pieszyce, Piskorzów 51), KRS 0000196196 , zwanym dalej Boxmet.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji umów handlowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami, udokumentowania wykonania usług dla celów podatkowych, celów statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest zawarta umowa lub złożona oferta. Boxmet przekazuje dane osobowe wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:

  • świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  • transportowym lub kurierskim,
  • kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.


Pozyskane dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Boxmet; udostępnia się adres rodo@boxmet.com.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Każda osoba, której dane pozyskano ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Boxmet nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w umowie/ofercie jest wymogiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi Boxmet zawarcie umowy lub złożenie oferty. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji w naszym imieniu także Państwa pracownikom i współpracownikom, których dane zostały nam udostępnione w związku z istniejącymi już relacjami biznesowymi w postaci m.in. ofert i umów zawartych w celu realizacji Kontraktów.